Luận văn: “Đánh giá phát thải khí nhà kính tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050 và đề xuất các giải pháp quản lý”.

Luận văn: “Đánh giá phát thải khí nhà kính tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050 và đề xuất các giải pháp quản lý”.

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

 1. Họ và tên học viên: Phan Khắc Huê                      Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 25/05/1980                                              Nơi sinh: Bắc Ninh

3. Quyết định công nhận học viên số……./QĐ-ĐHQGHN ngày: …../…./……

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

5. Tên đề tài luận văn: “Đánh giá phát thải khí nhà kính tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050 và đề xuất các giải pháp quản lý”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lưu Đức Hải

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tính toán được phát thải khí nhà kính tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý tại bãi rác Phù Lãng của tỉnh Bắc Ninh.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có khả năng đưa ra một số biện pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính của bãi rác.

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

Ngày       tháng     năm 2017

Học viên 

Phan Khắc Huê