Luận văn: “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải”.

Luận văn: “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải”.

Thông tin về Luận văn Thạc sĩ

1.Họ và tên học viên: Văn Sỹ Mạnh                 Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 03/08/1989                                    Nơi sinh: Phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai – Nghệ An

3. Quyết định công nhận học viên số: 4264/QĐ-ĐHQGHN ngày: 14/11/2014

4. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

5. Tên đề tài luận văn: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải”.

6. Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

7. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Tổng quan các mô hình khảo sát biến động tài nguyên nước và lựa chọn mô hình Nam làm công cụ chính khảo sát các kịch bản biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải. Tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định mô hình Nam với chỉ số Nash đạt trên 70%.

– So sánh cùng một thời kỳ, với kịch bản RCP4.5 dòng chảy lớn hơn so với kịch bản RCP8.5, đặc biệt là từ giai đoạn 2046 – 2065

– Mùa lũ xảy ra muộn hơn so với thời kỳ nền trong cả hai kịch bản (bắt đầu từ tháng X đến tháng XII). Tổng lượng dòng chảy năm trên lưu vực sông có sự biến động không đồng đều qua 2 kịch bản

– Dòng chảy mùa kiệt có xu thế giảm dần ở cả 2 kịch bản nhưng đối với kịch RCP4.5 thời kỳ 2080 – 2099 có lưu lượng dòng chảy là lớn nhất trong cả 3 thời kỳ nhưng đối với kịch bản RCP8.5 thời kỳ tương lai gần 2016 – 2035 lại có  lưu lượng dòng chảy lớn nhất trong cả 3 thời  kỳ và có xu thế giảm giảm về thời kỳ sau

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: ……………………………………….

 

Hà Nội, ngày  22   tháng 12  năm 2017

Học viên