Lớp học “Dự án phần mềm và quản lí chất lượng” cho giảng viên và học viên cao học Đại học Moratuwa, Sri Lanka