Ba công khai năm học 2018-2019

Ba công khai năm học 2018-2019

Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN công bố nội dung ba công khai năm học 2018-2019 (Chi tiết xem tại đây)