Khai thác các công trình hạ tầng của chương trình nông thôn mới vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng Sông Hồng

Khai thác các công trình hạ tầng của chương trình nông thôn mới vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng Sông Hồng

Xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các công trình hạ tầng nông thôn mới vào phát triển kinh tế xã hội của vùng Đồng bằng của Sông Hồng có kết quả kinh tế cao hơn các vùng khác. Tuy nhiên, trên thực tế các công trình hạ tầng kinh tế mới được các tổ chức khai thác theo nhu cầu hiện tại. Phần công năng mở rộng chưa được khai thác trên quy mô lớn, chủ yếu ở trên quy mô nhỏ và mang tính tự phát của các hộ nông dân. Các công tình hạ tầng tại các xã nông thôn mới và Đồng bằng Sông Hồng tuy đã được tổ chức khai thác nhưng hiệu quả chưa cao. Bài viết này chỉ ra rằng, để đẩy mạnh khai thác các công trình hạ tầng của Chương trình xây dựng nông thôn mới vào phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, cần ra soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa các mô hình khai thác, nâng cao năng lực các tổ chức quản lí, tổ chức vào phát triển kinh tế xã hội trên quy mô rộng và tạo lập các điều kiện để các tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình vào phát triển kinh tế xã hội của vùng (Chi tiết xem tại đây)