Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019 – 2020