Hỗ trợ công bố quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Hỗ trợ công bố quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế cho nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế có bài toàn văn được xuất bản trong hệ thống ISI/Scopus, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình đồ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN.

Chi tiết văn bản xem tại đây