Hành vi ứng dụng nông nghiệp thực hành bền vững ở Việt Nam

Hành vi ứng dụng nông nghiệp thực hành bền vững ở Việt Nam

Tác giả: Lưu Tiến Dũng

Nông nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi người nông dân chấp nhận ứng dụng sâu rộng các biện pháp thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững nhưng tỷ lệ và mức độ ứng dụng còn rất hạn chế. Bằng mô hình hồi quy Ordered Probit với 420 nông hộ tham gia vào mẫu nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ có 13 nhóm yếu tố với 22 biến độc lập tác động đến mức độ ứng dụng các biện pháp, kĩ thuật thực hành nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, trường hợp ngành sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu này bên cạnh những biến số đã được nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới còn cho thấy tác động của 4 yếu tố mới đó là áp lực từ biến đổi khí hậu và mất cân bằng sinh thái, áp lực từ hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của thị trường sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nhấn mạnh vai trò của chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Kết quả nghiên cứu là nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng cho các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách đẩy mạnh ứng dụng thực hành nông nghiệp bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng bền vững (Chi tiết xem tại đây)