Hành động và chính sách carbon thấp ở Trung Quốc đại lục: Tổng quan tình hình phát triển

Hành động và chính sách carbon thấp ở Trung Quốc đại lục: Tổng quan tình hình phát triển

Bài viết này phân tích các chính sách carbon thấp cũng như những công cụ chính sách hiện nay ở Trung Quốc đại lục, nơi việc xây dựng chính sách tập trung vào tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhằm đảm bảo giảm tối ưu cường độ năng lượng và phát thải carbon. Về mặt thực hiện, các công cụ mệnh lệnh và kiểm soát có tác dụng tốt hơn các công cụ dựa vào thị trường. Trong số các công cụ đó, Hợp đồng Trách nhiệm Mục tiêu (TRCs) chiếm ưu thế và hoạt động hiệu quả nhất (Thông tin chi tiết, xem ở đây)