Đoàn thực địa liên ngành khoá QH 2016 tham gia toạ đàm với đại diện tỉnh Ninh Bình

Đoàn thực địa liên ngành khoá QH 2016 tham gia toạ đàm với đại diện tỉnh Ninh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *