Danh sách đề tài cấp cơ sở năm 2017 -2018

Danh sách đề tài cấp cơ sở năm 2017 -2018

STT Tên đề tài Người chủ trì
1 Xây dựng luận cứ khoa học cho nghiên cứu và đào tạo thạc sĩ Khoa học di sản ở Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Dư Đức Thắng
2 Xây dựng quy trình tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn tại Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN ThS. Hồ Xuân Hương
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp kết quả nghiên cứu các đề tài về chủ đề tai biến thiên nhiên, đa dạng sinh học, đánh giá tác động và thích ứng với Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH ThS. Nguyễn Thị Oanh
4 Xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quản lý tại Khoa Các khoa học liên ngành ThS. Phạm Văn Hứa
5 Nghiên cứu ứng dụng xỉ hạt lò cao (GBFS) cho cốt liệu bê tông phục vụ phát triển bền vững tài nguyên TS. Nguyễn Ngọc Trực