BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội là Ban Chủ nhiệm Khoa, gồm một Chủ nhiệm Khoa và một Phó Chủ nhiệm Khoa

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên (ĐT: 0243. 754.7615)

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Khoa, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ nhiệm Khoa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, quản lý sinh viên, học viên; đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục; tư vấn, tuyển sinh; thông tin, thư viện và truyền thông.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác đào tạo

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và sinh viên, học viên.

b) Đầu mối xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.

d) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.

đ) Chủ trì xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng về đào tạo, bồi dưỡng. Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa.

e) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.

g) Xây dựng, tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy, số lượng giờ giảng, giảng viên giảng dạy theo đúng kế hoạch nhiệm vụ năm học đã được phê duyệt.

h) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ khai giảng, lễ bảo vệ luận văn, lễ tốt nghiệp…

i) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập, thi, kiểm tra, làm khóa luận, luận văn; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại….

k) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.

l) Phối hợp với Phòng HC – TH xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo – bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.

m) Công nhận kết quả, in và cấp văn bằng, chứng chỉ, thông báo kết quả học tập, bồi dưỡng của sinh viên, học viên.

n) Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, bổ túc kiến thức trong các lĩnh vực khoa học liên ngành.

o) Tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ cộng đồng theo phân công của Chủ nhiệm Khoa.

2. Các hoạt động tư vấn tuyển sinh

a) Đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh của Khoa, bao gồm công tác tư vấn tuyển sinh, thu hút người học, quản lý việc bán và thu hồ sơ.

b) Xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng năm về hoạt động tư vấn thu hút tuyển sinh trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

c) Phụ trách việc tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn tuyển sinh cho đối tượng tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.

d) Đầu mối liên hệ với các đơn vị, tổ chức khác nhằm phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh cho Khoa và triển khai giới thiệu các chương trình đào tạo, thông tin về tuyển sinh của Khoa.

đ) Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh và thu hút người học được giao của Khoa theo quy định.

3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Khoa.

b) Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chất lượng chương trình đào tạo của Khoa theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và các tổ chức kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế có liên quan.

c) Đầu mối xây dựng tham mưu giúp Chủ nhiêm Khoa ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.

d) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục và ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn.

đ) Tham gia các hoạt động đánh giá trong nước và quốc tế; tham gia giám sát hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng trong hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

e) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Khoa.

g) Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

h) Đầu mối thực hiện nhiệm vụ 3 công khai theo quy định.

4. Công tác chính trị, học sinh sinh viên

a) Đầu mối tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các quy chế, quy định của ĐHQGHN và của Khoa tới sinh viên, học viên trong Khoa.

b) Xây dựng các kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên, học viên trong Khoa; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

c) Nắm bắt tình hình tư tưởng của người học và chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

d) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa về công tác quản lý sinh viên, học viên tại Khoa.

đ) Tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận sinh viên, học viên trúng tuyển vào Khoa. Sắp xếp lớp và tổ chức việc bầu ban cán sự lớp trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

e) Tổ chức lớp và thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên, học viên; đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của người học; trao đổi kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên với gia đình.

g) Thông báo thông tin của Khoa cho sinh viên, học viên. Đầu mối tổ chức thực hiện và hướng dẫn các bước lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên, học viên và các bên liên quan theo đúng theo Quy chế đào tạo ở ĐHQGHN và của Khoa.

h) Báo cáo Chủ nhiệm Khoa những trường hợp sinh viên, học viên không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ.

i) Quản lý hồ sơ của sinh viên, học viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập…), lý lịch sinh viên, học viên của Khoa đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các đơn vị chức năng liên quan.

k) Đầu mối làm và cấp thẻ sinh viên, học viên. Giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên, học viên, trừ kết quả học tập.

l) Giải quyết hoặc kiến nghị với Khoa những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên, học viên. Tổ chức đối thoại giữa Chủ nhiệm Khoa và sinh viên, học viên.

m) Phối hợp với Phòng HC – TH trong việc thực hiện việc thu học phí, xử lý sinh viên, học viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

n) Đầu mối thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên, học viên ở từng học kỳ theo quy định.

o) Đầu mối thực hiện công tác an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

p) Đầu mối công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên, học viên theo quy định hiện hành của ĐHQGHN và Khoa; tập hợp và đề nghị Khoa khen thưởng, kỷ luật sinh viên, học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN và quy định của Khoa.

q) Điểm danh, trực giảng đường, theo dõi tình hình chấp hành kỷ cương, nề nếp học tập của sinh viên, học viên.

r) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Khoa quản lý công tác cựu sinh viên, học viên.

5. Công tác thông tin, thư viện và truyền thông

a) Đầu mối xây dựng các văn bản quản lý điều hành liên quan đến công tác quản lý thông tin, thư viện của Khoa.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác thông tin, thư viện tại Khoa. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

c) Đầu mối tiếp nhận các tài liệu do Khoa xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Khoa, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng.

d) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin, thư viện.

e) Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ quảng bá hình ảnh của Khoa.

g) Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Khoa. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông nội bộ của Khoa.

h) Xây dựng kế hoạch sản xuất và quản lý các sản phẩm, ấn phẩm có sử dụng thương hiệu của Khoa.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao.

Phòng Hành chính - Tổng hợp (ĐT: 0243.754.7619)

Phòng HC – TH là đơn vị trực thuộc Khoa Các khoa học liên ngành (sau đây gọi tắt là Khoa) có chức năng tham mưu, giúp việc Chủ nhiệm Khoa trong công tác: tổng hợp; thống kê; hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa hoạt động quản lý, điều hành; tổ chức, cán bộ; kế hoạch, tài chính; quản trị, cơ sở vật chất; thanh tra, pháp chế; thi đua, khen thưởng của Khoa.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hằng năm của Khoa phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ĐHQGHN.

b) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và các văn bản liên quan khác.

c) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác tổng hợp, thống kê và hành chính; cải cách hành chính….

d) Đầu mối xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học hằng năm, các ý kiến chỉ đạo và kết luận của Chủ nhiệm Khoa tại các Hội nghị giao ban; chuẩn bị lịch trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện khác thuộc lĩnh vực công tác được phân công phục vụ chương trình làm việc của Chủ nhiệm Khoa với các đơn vị.

đ) Quản lý công văn đến, công văn đi trình Ban Chủ nhiệm Khoa; tổ chức công tác lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu theo quy định hiện hành và cập nhật lên hệ thống phần mềm tác nghiệp (E-office) của Khoa.

e) Quản lý hồ sơ, tài liệu và sử dụng các con dấu của Khoa theo quy định của Nhà nước (trừ dấu của tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể).

g) Quản lý đảm bảo thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Khoa trước khi ký ban hành.

h) Tổng hợp, xây dựng chương trình, lịch công tác của Khoa; sắp xếp chương trình, lịch công tác tuần, tháng, quý, năm của Ban Chủ nhiệm Khoa, phổ biến, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện.

i) Đầu mối xây dựng các báo cáo giao ban tuần, tháng, quý, năm. Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo, các kết luận của Chủ nhiệm Khoa.

k) Đầu mối tổ chức thực hiện công tác văn phòng như lễ tân, tiếp khách, hiếu hỉ, đối ngoại của Khoa.

2. Công tác tổ chức, cán bộ

a) Xây dựng quy hoạch phát triển cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Khoa, của các đơn vị trực thuộc Khoa phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Khoa.

b) Xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát triển khai đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Khoa, của ĐHQGHN và pháp luật.

c) Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu CC, VC, NLĐ theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

d) Xây dựng và đầu mối tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận CC, VC, NLĐ, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo quy định; tham mưu bố trí, điều động, luân chuyển, sử dụng, đánh giá CC, VC, NLĐ. Thực hiện các thủ tục, quy trình xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Chủ nhiệm Khoa.

đ) Thực hiện công tác đánh giá, phân loại CC, VC, NLĐ hằng năm, định kỳ và đột xuất theo quy định.

e) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch; công tác nâng lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác đối với CC, VC, NLĐ trong Khoa theo quy định.

g) Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác cho CC, VC, NLĐ theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và Khoa.

h) Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực, cơ cấu tổ chức, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Khoa.

i) Thực hiện công tác quản lý chấm công bằng máy quét vân tay hoặc công nghệ quản lý khác phù hợp.

3. Công tác kế hoạch – tài chính

a) Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của Khoa.

b) Đầu mối tổng hợp và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hành năm của Khoa; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hằng năm.

c) Xây dựng và trình Chủ nhiệm Khoa kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Khoa và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí hiệu quả.

d) Xây dựng Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản quản lý liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính của Khoa.

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê, kế hoạch của toàn Khoa phục vụ cho công tác báo cáo theo định kỳ của Khoa. Lập và nộp báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền, cho ĐHQGHN theo đúng quy định.

e) Đầu mối các hoạt động tài chính của Khoa; xây dựng dự toán thu, chi hằng năm của Khoa và quản lý hoạt động kế toán, tài chính của Khoa theo đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN và của Khoa.

g) Xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về tài chính báo cáo Chủ nhiệm Khoa. Đánh giá hoạt động tài chính của Khoa, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Khoa.

h) Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Khoa.

i) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Ban Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

k) Thực hiện chi trả lương, BHXH, BHYT, BHTN, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi và các chế độ khác cho CC, VC, NLĐ; chi trả các khoản chi phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thanh toán theo hợp đồng… theo đúng quy định.

l) Phối hợp và đôn đốc các đơn vị có liên quan của Khoa trong việc thu học phí của sinh viên, học viên theo đúng quy định.

m) Chấp hành các quy định về kế toán, thống kê, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

n) Hướng dẫn các phòng, đơn vị trong Khoa thực hiện thanh, quyết toán theo đúng chế độ hiện hành.

o) Phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán và tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

4. Công tác thanh tra

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Khoa xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra.

c) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Khoa và của ĐHQGHN, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Chủ nhiệm Khoa.

d) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp chứng chỉ, việc thực hiện quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức, cán bộ và các điều kiện cần thiết khác theo quyền hạn quy định.

đ) Giúp Chủ nhiệm Khoa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

e) Đề xuất, kiến nghị Chủ nhiệm Khoa thành lập đoàn thanh tra để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

g) Thực hiện việc tiếp công dân, sinh viên, học viên; tham mưu giúp Chủ nhiệm Khoa về thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, sinh viên, học viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

h) Thẩm tra, xác minh kết luận hoặc kiến nghị cấp trên biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Công tác pháp chế

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch pháp chế hằng năm trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Khoa xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế.

c) Định kỳ thực hiện việc thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quản lý nội bộ và đề xuất phương án xử lý những văn bản quản lý không phù hợp.

d) Tham gia ý kiến về tính pháp lý đối với các dự thảo văn bản quản lý nội bộ do các đơn vị khác trong Khoa soạn thảo trước khi trình Chủ nhiệm Khoa ký ban hành.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực thi các văn bản quản lý nội bộ theo đúng quy định của Khoa, ĐHQGHN và của pháp luật.

e) Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quản lý của ĐHQGHN, của Khoa cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Khoa.

g) Giúp Chủ nhiệm Khoa chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý do các cơ quan nhà nước, ĐHQGHN gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước, với ĐHQGHN trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý.

h) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu; nghiên cứu đề xuất và áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả và thực hiện các công việc liên quan khác về công tác pháp chế.

6. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

a) Đầu mối xây dựng văn bản, tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN.

b) Tham mưu giúp Chủ nhiệm Khoa về việc kỷ luật CC, VC, NLĐ và sinh viên, học viên trong Trung tâm.

7. Công tác quản trị, cơ sở vật chất

a) Tham mưu, xây dựng các quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa về công tác quản lý cơ sở vật chất của Khoa.

b) Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt theo đúng quy định hiện hành.

c) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, giảng đường, nhà làm việc của Khoa.

d) Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất; lập kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý máy móc, thiết bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, công cụ, dụng cụ của Khoa.

đ) Đầu mối quản lý, thực hiện công tác an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; điện, nước; mạng Lan, internet, website, thư điện tử, điện thoại…đảm bảo duy trì thông tin thông suốt, an toàn, bí mật theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao.

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển (ĐT: 024.37548603)

Phòng KHCN&HTPT là đơn vị trực thuộc Khoa, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa về việc thực hiện công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, công nghệ; các hoạt động đối ngoại trong, ngoài nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác khoa học và công nghệ (KH&CN).

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động KH&CN của Khoa.

c) Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án, dự án KH&CN (đề tài, đề án, dự án cấp cơ sở) theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học (NCKH) hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

d) Đầu mối trong việc tìm kiếm thông tin, phổ biến các chương trình, đề tài, dự án trong và ngoài nước đến CB, VC, NLĐ trong Khoa.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý và tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của Khoa. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực KH&CN.

e) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp Khoa trở lên; các phiên họp của Hội đồng khoa học và đào tạo.

g) Phối hợp với các Bộ môn đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của từng đơn vị.

h) Phối hợp với bộ phận hợp tác phát triển và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình NCKH với nước ngoài.

i) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp (HC – TH) trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ khoa học của cán bộ, giảng viên trong Khoa và lập kế hoạch sử dụng ngân sách KH&CN.

k) Tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học trong đội ngũ cán bộ, sinh viên, học viên; ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Khoa.

l) Đầu mối tổ chức Hội đồng xét thưởng các công trình NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên.

m) Đầu mối thực hiện việc chuyển giao công nghệ, các dự án mang tính ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Công tác hợp tác phát triển

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý các hoạt động của Khoa có liên quan đến công tác hợp tác phát triển (HTPT).

b) Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế của Khoa. Xây dựng chương trình, kế hoạch quảng bá hình ảnh, vị thế của Khoa với các đối tác trong nước và quốc tế.­­

c) Làm đầu mối quản lý các chương trình học bổng, tài trợ bên ngoài; quản lý, kiểm tra, báo cáo các chưong trình liên kết đào tạo quốc tế.

d) Làm đầu mối biên soạn tài liệu về Khoa bằng các thứ tiếng nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ nhiệm Khoa.

đ) Làm đầu mối và phối hợp xây dựng, triển khai, phát triển các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế.

e) Làm đầu mối và phối hợp với Phòng HC – TH và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý cán bộ, sinh viên, học viên nước ngoài đang công tác, học tập tại Khoa; cán bộ và sinh viên, học viên ở nước ngoài.

g) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, hướng dẫn, xử lý hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài của cán bộ, giảng viên trong Khoa và trực tiếp làm hồ sơ đi công tác nước ngoài cho Ban Chủ nhiệm Khoa; tổng hợp và báo cáo các hoạt động đoàn ra – đoàn vào của Khoa.

h) Quản lý và hỗ trợ giảng viên, sinh viên, học viên quốc tế hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ phục vụ công tác tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, học viên.

i) Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác trong và ngoài nước.

k) Phát triển đối tác mới và mô hình hợp tác mới trong và ngoài nước theo định hướng chiến lược phát triển của Khoa. Thúc đẩy và tổ chức thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế.

l) Đầu mối tìm kiếm các nguồn tài trợ; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện liên quan đến công tác đối ngoại; phát triển và duy trì công tác đối ngoại với các tổ chức trong và ngoài nước.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao.

Trung tâm Khoa học công nghệ & Hỗ trợ đào tạo (ĐT: 024.3754.7716)

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Hỗ trợ Đào tạo trực thuộc Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng và vận hành theo mô hình quản lí tinh gọn, chú trọng đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học chuyên môn mang tính liên ngành, liên lĩnh vực phục vụ nghiên cứu; đào tạo và các dịch vụ chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ.

A. Chức năng của Trung tâm

  1. Nghiên cứu khoa học

Trung tâm được phép sử dụng tài chính từ nhiều nguồn của ĐHQGHN, của Nhà nước, của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học liên ngành. Với chức năng này Trung tâm sẽ có khả năng tham gia và đẩy mạnh các Khoa học công nghệ và hỗ trợ đào tạo giữa các ngành khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn và các lĩnh vực kinh tế – xã hội trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Hỗ trợ đào tạo

Trung tâm được phép ký hợp đồng và thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng tri thức khoa học thông qua các hình thức : (1) tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cấp chứng nhận và chứng chỉ cho các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan ban ngành các cấp về các lĩnh vực liên ngành theo đề xuất hoặc đơn đặt hàng; (2) tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar khoa học phục vụ cho học viên và chuyên gia những người quan tâm đến các lĩnh vực Khoa đang đào tạo; (3) tạo môi trường học tập, nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh đang theo học các chương trình liên quan đến các lĩnh vực Khoa đang đào tạo.

  1. Ứng dụng, chuyển giao Khoa học công nghệ và Dịch vụ

Trung tâm được phép ký hợp đồng và thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN ứng dụng; chuyển giao và phổ biến tiến bộ KHCN; tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực liên ngành để mở rộng quan hệ đối tác, mở rộng thị trường với các địa phương, cấp ngành, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; thương mại hóa các sản phẩm KHCN đáp ứng nhu cầu của ĐHQGHN và nhu cầu xã hội

B. Nhiệm vụ của Trung tâm :

  1. Cùng với Khoa các Khoa học Liên ngành thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Khoa;
  2. Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu đa ngành, liên ngành;
  3. Tìm kiếm các nguồn kinh phí khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học;
  4. Thu hút các nhà khoa học đưa các đề tài, dự án nghiên cứu về Trung tâm;
  5. Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cấp chứng nhận và chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan ban ngành các cấp về các lĩnh vực liên ngành;
  6. Chuyển giao khoa học công nghệ, thương mại hóa sản phẩm KHCN cho các cơ quan, tổ chức và địa phương;
  7. Tư vấn, cung cấp dịch vụ và tổ chức sự kiện trong và ngoài ĐHQGHN

C. Định hướng hoạt động

Đinh hướng hoạt động của Trung tâm tập trung trọng tâm vào 2 hướng ưu tiên chính gồm:

– Định hướng nghiên cứu các đề tài khoa học về:  Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; khoa học di sản; các nghiên cứu về khoa học mới; khoa học nhận thức…

– Định hướng ứng dụng và dịch vụ: các dự án về quy hoạch , quản lý phát triển đô thị, đào tạo tập huấn ngắn hạn về các vấn đề liên quan quản lý phát triển đô thị; đào tạo cấp chứng chỉ logistics; đào tạo và ứng dụng khoa học nhận thức; đào tạo và ứng dụng công nghệ giải trí; tổ chức sự kiện.

– Với chức năng nhiệm vụ và định hướng hoạt động nêu trên, trung tâm chủ động tìm kiếm các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo ngắn hạn, tư vấn trong các lĩnh vực liên ngành để mở rộng quan hệ đối tác, mở rộng thị trường với các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ…

D. Cơ cấu Tổ chức của Trung tâm

Trung tâm hoạt động theo cơ chế thủ trưởng bao gồm Ban giám đốc, Ban cố vấn Khoa học và các Bộ phận chức năng trực thuộc. Trung tâm có đội ngũ hội đồng cố vấn Khoa học là các nhà khoa học và quản lý có uy tín trong nước và quốc tế có chuyên môn về các khoa học liên ngành, có vai trò tư vấn cho Trung tâm về phương hướng phát triển khoa học công nghệ, giúp Trung tâm mở rộng quan hệ hợp tác khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

Hội đồng khoa học và các nhà khoa học, các giảng viên hợp tác với Trung tâm có thể hình thành các nhóm nghiên cứu để triển khai các đề tài, dự án tại Trung tâm. Đội ngũ nghiên cứu viên có thể là học viên, các nghiên cứu sinh học tập tại Khoa thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của các nhà khoa học kiêm nhiệm của Khoa. Các nhiệm vụ KHCN thường xuyên được giao về Trung tâm, do các nhà khoa học cơ hữu và kiêm nhiệm của Khoa thực hiện; Trung tâm đóng vai trò chủ trì, điều phối, hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, đồng thời tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.

Trung tâm cũng là một địa chỉ để học viên, nghiên cứu sinh của các chương trình đào tạo tại Khoa tham gia các nghiên cứu bước đầu, thực hiện các đề tài nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của các nhà khoa học tham gia cộng tác, với sản phẩm sẽ là các luận văn thạc sĩ, các ấn phẩm khoa học, các báo cáo khoa học…