Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: Ngô Hoài Sơn và Nguyễn Văn Hòa

Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu thứ cấp liên quan đến thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở chính quyền địa phương của Trung Quốc, bài viết tiến hành tổng thuật lại cách thức mà Trung Quốc làm cho chính quyền địa phương trở thành một chủ thể không thể thiếu trong quá trình thực hiện chính sách này. Từ đó phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Bài viết đúc kết được bốn bài học. Thứ nhất là cần kết hợp cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống trong quy trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ hai, chính quyền địa phương phải thật sự chuyển hoá, lồng ghép các mục tiêu về môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình. Thứ ba, xem trọng vai trò và tạo điều kiện cho tổ chức xã hội dân sự tham gia tích cực vào việc tương tác với chính quyền các cấp xuyên suốt quá trình chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ tư, yếu tố tạo nên sự thành công trong việc thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu là ý thức và quan niệm của địa phương và trung ương về môi trường (Chi tiết xem tại đây)