BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

Chủ nhiệm Khoa ĐT: 024.37547715 Email: nvhieu@vnu.edu.vn

TS. Nguyễn Kiều Oanh

Phó Chủ nhiệm Khoa

ĐT:   Email: oanhnk@vnu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS. Dư Đức Thắng

Trưởng phòng SĐT: 0243 7547615 Email: duducthang@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Ngọc Trực

SĐT: 0243 7547716 Email: trucgvs@gmail.com