BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa ĐT: 024.37547716 Email: minhnth@gmail.com

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

Phó Chủ nhiệm Khoa ĐT: 024.37547715 Email: nvhieu@vnu.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS. Dư Đức Thắng

Trưởng phòng SĐT: 0243 7547615 Email: duducthang@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Ngọc Trực

Giám đốc Trung tâm SĐT: 0243 7547716 Email: trucgvs@gmail.com