Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành

Các văn bản hướng dẫn về Khoa học Công nghệ do ĐHQGHN ban hành

 

TT Ký, mã hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1 4096/QĐ-ĐHQGHN Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong Hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN (Hết hiệu lực)
2 124/ĐHQGHN-KHCN Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ ở ĐHQGHN (Hết hiệu lực)
3 2184/HD-KHCN Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội
4 1895/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Hết hiệu lực)
5 1658/HD-KHCN-KHTC Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà Nội
6 3348/QĐ-KHCN Quyết định về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Hết hiệu lực)
7 2721/QĐ-KHCN Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành (Hết hiệu lực)
8 3057/QĐ-KHCN Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Hết hiệu lực)
9 3454/QĐ-ĐHQGHN Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành, ban hành ngày 30/09/2014
10 3493/QĐ-ĐHQGHN Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN, ban hành ngày 03/10/2014
11 3839/QĐ-ĐHQGHN Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQGHN, ban hành ngày 24/10/2014
12 286/QĐ-ĐHQGHN Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN, ban hành ngày 16/01/2015