Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu – Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu – Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Cuốn tài liệu “Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu – Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam” là kết quả của quá trình tập hợp, nghiên cứu và tài liệu hóa những mô hình ứng phó với (BĐKH) tại Việt Nam. Không chỉ ghi nhận những kinh nghiệm từ các tổ chức phi chính phủ trong nước, tài liệu này còn bao gồm thông tin tham vấn và các mô hình thu thập từ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam. Việc nghiên cứu và tài liệu hóa các mô hình ứng phó với BĐKH nhằm mục đích tổng hợp, phân tích và giới thiệu một số mô hình tốt về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH dựa vào cộng đồng ở Viêt Nam. (Chi tiết xem tại đây)