Bảo tồn di sản văn hóa trước biến đổi khí hậu

Bảo tồn di sản văn hóa trước biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm cho các di sản văn hóa có nguy cơ bị biến dạng, những sáng tạo qua hàng ngàn năm của nhiều cộng đồng sẽ bị mai một, thậm chí sẽ vĩnh viễn mất đi, đặc biệt đối với vùng ven biển, ven sông, những vùng thấp, tác động của biến đổi khí hậu càng phức tạp và nặng nề hơn. Bảo tồn các di sản văn hóa trước tác động của biến đổi khí hậu nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa của ông cha đang là vấn đề cấp bách, quan trọng (Chi tiết xem tại đây).